• 1

Als een door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aangewezen conformiteitbeoordelende instelling (CBI), voert Chex Liftkeuringen BV met de hoogst mogelijke mate van professionaliteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid liftkeuringsactiviteiten uit.

De bestuurder van Chex Liftkeuringen B.V. (Chex) verklaart hierbij dat Chex op de markt wil functioneren als een deskundige, te vertrouwen, onpartijdige en onafhankelijke conformiteitsbeoordelingsinstelling (CBI).
Chex Liftkeuringen BV verklaart hiervoor te voldoen aan alle relevante bepalingen die opgenomen zijn binnen het document Schema voor de conformiteitsbeoordeling van liften in de gebruiksfase (Keuringsschema). Het document is te vinden op de website van de Stichting Beheer Certificatie Liften (SBCL; internetadres: www.SBCL.nl).

Om de kwaliteit van de uit te voeren activiteiten en van de bedrijfsorganisatie te waarborgen is het kwaliteitsmanagementsysteem volgens de NEN-EN ISO/IEC 17020:2012 geïmplementeerd. De bestuurder stelt zich verantwoordelijk voor de juiste naleving van dit systeem. De bestuurder zal het systeem binnen het bedrijf uitdragen en faciliteren en zal daarnaast toezien op een correcte uitvoering en implementatie daarvan. Aan alle medewerkers is opgedragen te voldoen aan alle eisen en voorschriften die uit het systeem voortvloeien.

De inrichting van de organisatie en de verrichtingen zelf staan onder toezicht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Raad voor Accreditatie (RvA; internetadres: www.rva.nl). Chex Liftkeuringen BV is voor alle werkzaamheden binnen de door de RvA vastgestelde scope van de organisatie geaccrediteerd (zie de accreditatiescope van Chex Liftkeuringen BV nummer I 311 op de website van de RvA).

Chex Liftkeuringen zal geen misbruik maken van haar positie als aangewezen instelling, noch van de hierdoor aan haar toebedeelde bevoegdheden. De bestuurder geeft de hoogste prioriteit aan de vertrouwelijkheid, onafhankelijkheid en onpartijdigheid van Chex, ook als daardoor belangen van andere partijen, met name die van moederbedrijf Chex Holding B.V., geschaad worden of geschaad kunnen worden.

Chex Liftkeuringen BV heeft zich ten doel gesteld te allen tijde de vertrouwelijkheid te waarborgen. Wij besteden daarom continu aandacht aan het correct en volledig uitvoeren van de aan ons verleende, of te verlenen opdrachten. Alle verkregen gegevens worden vertrouwelijk vastgelegd en alleen met de betrokken partijen gecommuniceerd. In dat kader streven wij met betrekking tot onze keuringsactiviteiten, en alle daaraan verwante activiteiten, naar het hoogst mogelijke niveau inzake transparantie en betrouwbaarheid.

Het bestuur van Chex Liftkeuringen BV vindt het van het grootste belang dat alle betrokkenen vanuit Chex Liftkeuringen BV onafhankelijk en onpartijdig van de opdrachtgevers zijn die van onze keuringsactiviteiten gebruik maken, of daarvan gebruik willen maken. Chex Liftkeuringen BV verklaart dat zij en haar personeel niet betrokken zijn bij enige activiteit die mogelijk een conflict kan veroorzaken met betrekking tot haar onafhankelijke oordeel en integriteit in relatie tot haar inspectie-activiteiten. In het bijzonder zijn zij niet betrokken bij het ontwerp, de fabricage, de levering, de installatie, de aankoop, het eigendom, het gebruik of het onderhoud van de te inspecteren items.

De bestuurder zal zich onthouden van beïnvloeding van diegenen die zijn belast met inspecties en/of het wel of niet afgeven van een certificaat van goedkeuring.

Harold van Vuure
Directeur
Chex Liftkeuringen BV

Calc 1
Calc 2
Calc 3

Mijn Chex

Inzicht in uw account
Middels MijnChex heeft u inzicht in al uw keuringen. Per pand of project geeft deze directe koppeling met onze database u vlot en helder weer wat de stand van zaken is met betrekking tot uw installaties.

Contact

Chex Liftkeuringen
Prins Mauritslaan 33
1171 LP Badhoevedorp
Telefoon 020 667 42 09
Mobiel 06 16 78 21 33
info@chex.nl
KvK 342 37 905
Een greep uit onze opdrachtgevers
www.sodexo.nl
VUmc